Bekijk hieronder onze algemene voorwaarden.

Websaits is een eenmanszaak, gevestigd op het adres Wibautstraat 136-4 te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 74368869.

1. Definities
1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van de producten en of diensten van Websaits wordt afgesproken.

1.2 Opdrachtnemer: de eenmanszaak Websaits, gevestigd te Amsterdam, aan de Wibautstraat 136-4 (1091 GP).

1.3 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie of bevestiging, zowel schriftelijk, per WhatsApp en/of per e-mail, van levering van één of meerdere producten en of diensten van Websaits. (een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan)

1.4 Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.5 Hosting: Overeenkomst aangaande het beschikbaar stellen van ruimte op een server ten behoeve van de website

1.6 SEO: Search Engine Optimisation

1.7 Servicepakket: Overeenkomst aangaande (technische) ondersteuning ten behoeve van het beheer/gebruik van de website

2. Toepasselijkheid
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte, opdracht, overeenkomst of levering van of met Websaits, tenzij daarvan door middel van schriftelijke overeenstemming van beide partijen is afgeweken.

2.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de opdrachtgever tenzij hij hier niet van op de hoogte had kunnen zijn bij de bestelling of overeenkomst (schriftelijk, mondeling of elektronisch).

2.3 De algemene voorwaarden die zijn opgesteld door de opdrachtgever of door derden bestemd voor Websaits zijn niet bindend en niet van toepassing wanneer Websaits de leverende partij is.

3. Aanbieding en acceptatie
3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Websaits zijn geheel vrijblijvend, tenzij door Websaits anders is vermeld.

3.2 Een aanbieding of een offerte van Websaits heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld of overeengekomen is, deze termijn is bindend.

3.3 Alle prijzen vermeld door Websaits zijn exclusief 21% omzetbelasting, tenzij anders is vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de opdrachtgever het door Websaits beschikbaar gestelde voorstel heeft ondertekend en deze compleet wordt ontvangen door Websaits, of anderzijds schriftelijk, via WhatsApp en/of mail de referentie bevestigd.

4.2 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen per e-mail, telefonisch of schriftelijk doorgegeven worden. De wijzigingen en aanvullingen zijn alleen van toepassing wanneer de opdrachtgever van zijn verzoek bericht heeft gehad.

5. Duur en beëindiging
5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders is overeengekomen of vermeld.

5.2 De overeenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd, indien niet uiterlijk 1 maand voor beëindiging van de oude contractsduur het product en of de dienst is opgezegd volgens de door Websaits hiervoor opgestelde procedure: zie hiervoor paragraaf 5.3.

5.3 De opdrachtgever kan alleen schriftelijk per e-mail of per post, producten en/of diensten opzeggen. Een opzegging is pas definitief wanneer de opdrachtgever van Websaits een e-mail ter bevestiging van opzegging heeft gekregen.

5.4 Websaits kan de overeenkomst tussen beide partijen met onmiddellijke ingang beëindigen als de opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen aan Websaits niet of niet volledig nakomt.

5.5 Websaits heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als de opdrachtgever:

– failliet is of in staat van faillissement is verklaard
– niet meer het vrije beheer over zijn vermogen / kapitaal heeft
– onder curatele staat
– informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden
– informatie verspreidt die in strijd is met (internationale wet- en regelgeving)
– informatie verspreidt die discriminerend is, in welke vorm dan ook, of kwetsend genoemd kan worden.

Tevens heeft Websaits het recht als hij twijfelt aan het vermogen van de opdrachtgever (tijdig) om aan zijn verplichtingen te voldoen, de opdracht af te breken, of tijdelijk stil te leggen. De opdrachtgever of andere wederpartij heeft in dit geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

6. Levering en leveringstijd
6.1 Indien vooraf overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, dient dit door Websaits zo spoedig mogelijk aan zijn opdrachtgever medegedeeld te worden. In het geval van overmacht aan de zijde van Websaits zal de termijn van levering worden verlengd met de termijn van de overmacht. Als er sprake is van overmacht kunnen er geen kosten bij Websaits in rekening gebracht worden. Bij overschrijding van de levertijd zonder overmacht staat de opdrachtgever in zijn recht tot ontbinding van de gemaakte overeenkomst.

7. Overmacht
7.1 Indien Websaits haar verplichtingen door overmacht niet kan nakomen staat zowel de afnemende partij als Websaits in het recht om de overeenkomst te ontbinden.

7.2 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen omtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen onder overmacht.

8. Prijzen
8.1 Alle overeengekomen prijzen zijn in euro’s en exclusief 21% omzetbelasting, tenzij anders is vermeld.

8.2 Websaits heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan de afnemende partij schriftelijk per post of e-mail bekend gemaakt. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden.

9. Betalingsvoorwaarden
9.1 De betalingsverplichting van de opdrachtgever gaat in de op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de producten en of diensten van Websaits.

9.2 Websaits stuurt de opdrachtgever voor de oplevering van producten en/of diensten een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Dit kan zowel per post als per e-mail of beide gebeuren.

9.3 Websaits is niet verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de betalingstermijnen van de opdrachtgever. Er kan aan Websaits geen verwijt worden gemaakt als er geen factuur ontvangen is.

9.4 De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, maandelijks gefactureerd en dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Als de betaling niet op tijd plaatsvindt, behoudt Websaits het recht de producten en of diensten (tijdelijk) stil te leggen.

9.5 Indien de opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de opdrachtgever de bezwaren binnen 2 weken schriftelijk kenbaar maken bij Websaits. Na ontvangst van het bezwaar zal Websaits een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

9.6 De opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van de opdrachtgever niet bij Websaits is voldaan binnen de gestelde betalingstermijn.

9.7 De opdrachtgever is in verzuim als de verschuldigde vergoeding door toedoen van de opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn op de rekening van Websaits is bijgeschreven.

9.8 Indien de opdrachtgever de vastgestelde betalingstermijn overschrijdt, brengt Websaits administratiekosten in rekening.

9.9 Indien Websaits andere dan bovengenoemde aanvullende kosten heeft moeten maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, zal Websaits deze op de opdrachtgever verhalen.

9.10 Verrekeningen van vorderingen over en weer is uitgesloten.

9.11 Vooraf ingekochte diensten worden bij tussentijdse beëindiging niet gerestitueerd en dienen derhalve te worden afgenomen.

10. Website / webshop
10.1 Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig goed vakmanschap uitvoeren.

10.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht werkzaamheden uit te laten voeren door derden.

10.3 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat alle benodigde gegevens en/of documenten ter uitvoering van de Overeenkomst, tijdig zullen worden geleverd aan Opdrachtnemer.

10.4 Niet tijdige aanleveringen van de benodigde documenten en/of gegevens kan tot gevolg hebben dat de doorlooptijd van de Overeenkomst langer zal zijn.

10.5 Opdrachtnemer benadrukt dat er geen garantie gegeven kan worden met betrekking tot de doorlooptijd van de Overeenkomst.

10.6 Opdrachtnemer benadrukt dat er sprake is van een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Opdrachtnemer werkt dan ook uitsluitend op basis van uurtarief en eventuele inschattingen zijn slechts indicatief.

11. Servicepakketten
11.1 Servicepakketten worden aangegaan voor de duur van minimaal het huidige kalenderjaar en worden automatisch verlengd voor de duur van één kalenderjaar tot wederopzegging.

11.2 Voordat de automatische verlenging wordt toegepast, zal het servicepakket, indien nodig, worden bijgesteld naar het verwachte aantal benodigde uren ter ondersteuning.

11.3 Er geldt een opzegtermijn van minimaal één maand.

11.4 Er wordt ondersteuning geboden in de vorm van:
– het technisch beheer van de website
– WordPress-core & plugins updates
– rapportage van website middels o.a. Google Analytics
– helpdesk op werkdagen tussen 09:00 en 17:30 uur (uitgezonderd nationale feestdagen), middels e-mail

11.5 Bij overschrijding van meer dan 120% van de ingecalculeerde uren ten behoeve van ondersteuning, zal er een tussentijdse nacalculatie plaatsvinden en als zodanig worden gefactureerd aan Opdrachtgever.

12. Hosting
12.1 Hosting is onderdeel van het in artikel 12 genoemde servicepakket.

12.2 Opdrachtnemer beschikt niet zelfstandig over een server, maar huurt opslagruimte van een derde partij.

12.3 Opdrachtnemer zal zich inspannen om te bewerkstelligen dat eventuele problemen aangaande Hosting worden opgelost.

12.4 Opdrachtgever verkrijgt nimmer toegang tot de server om de veiligheid en kwaliteit te kunnen waarborgen van de server.

13. SEO / SEA
13.1 Voor SEO geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

13.2 Opdrachtnemer biedt geen enkele garantie op betere zoekresultaten voor SEO.

14. Eigendomsvoorbehoud
14.1 Het door Websaits vervaardigde materiaal is na volledige betaling eigendom van de klant. Dit betreft alleen de opgeleverde artikelen en dus niet de producten en diensten die gebruikt zijn om het materiaal te vervaardigen.

15. Persoonsgegevens
15.1 De opdrachtgever geeft met het aangaan van de overeenkomst Websaits, toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

15.2 Websaits verkoopt geen persoonsgegevens noch verstrekt Websaits deze ongevraagd aan derden, tenzij daar rechterlijk bevel voor is gegeven.

15.3 Persoonsgegevens kunnen door Websaits gebruikt worden voor mailings of acties van Websaits. Indien u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit per mail kenbaar maken of kunt u zich afmelden bij de eerst volgende mailing.

16. Aansprakelijkheid
16.1 Websaits is voor productie en eventueel meerwerk afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van andere bedrijven. Op deze bedrijven heeft Websaits geen invloed. Websaits kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, die voortkomt uit enige vorm van in gebreke(n) blijven van deze bedrijven. Ook niet als de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Websaits.

16.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Websaits is zij slechts aansprakelijk voor vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Deze waarde heeft een maximum van € 750. Iedere aansprakelijkheid van Websaits voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, met inbegrip van aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens niet behaalde omzet of winst.

16.3 De opdrachtgever vrijwaart Websaits voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door onzorgvuldig dan wel onrechtmatige gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en of diensten van Websaits.

16.4 Websaits is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen.

16.5 Mocht Websaits aantoonbaar schade lijden naar aanleiding van of ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever of de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever zoals afgesproken in de overeenkomst en de geaccepteerde voorwaarden, dan is de opdrachtgever daarvoor aansprakelijk.

16.6 Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient de opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Websaits. Als de opdrachtgever dit niet doet, is de opdrachtgever schuldig en aansprakelijk voor de eventuele schade die Websaits als gevolg daarvan lijdt.

17. Buitengebruikstelling
17.1 Websaits heeft het recht geleverde producten en of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting aan Websaits niet nakomt, dan wel in strijd handelt met algemene voorwaarden. De verplichting tot het nakomen van de betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

17.2 Websaits activeert het product en haar dienst zodra de opdrachtgever zijn verplichting is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor het product of de dienst heeft voldaan.

18. Klachten
18.1 De opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk per post of per email te reclameren. Blijft hij hierin in gebreke, dan vervalt elke aanspraak jegens Websaits.

18.2 Indien de klacht gegrond is, zal Websaits de geleverde producten en/of diensten in overleg aanpassen, vervangen of vergoeden.

18.3 Een klacht schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

19. Wijziging van de voorwaarden
19.1 Websaits behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Websaits is verplicht deze wijzigingen één maand voor het in werking treden van de nieuwe algemene voorwaarden schriftelijk aan de opdrachtgever bekend te maken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

19.2. Indien de opdrachtgever een wijziging of meer wijzigingen in de nieuwe voorwaarden niet wil accepteren, heeft hij het recht tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst te ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging valt.

20. Geschillenregeling en toepasselijk recht
20.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Websaits en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

20.2. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Websaits
Wibautstraat 136-4,
1091 GP Amsterdam
info@websaits.nl